1

Stowarzyszenie Babskie Wzgórza to organizacja zarejestrowana 28.10.2013 r z siedzibą w Czernej, na terenie Gminy Żukowice.

Stowarzyszenie swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Założycielami Stowarzyszenia jest 27 kobiet aktywnie działających na obszarach wiejskich w gminach do 5 tys. mieszkańców. Członkami Stowarzyszenia są same kobiety zamieszkujące obszar Wzgórz Dalkowskich. Stąd wzięła się nazwa „Babskie Wzgórza”.

W składzie członków Stowarzyszenia znajdują się przedstawicielki NGO, JST, instytucji kultury, pedagodzy, animatorki lokalne, szkoleniowcy, trenerzy. Część członków Stowarzyszenia stanowią osoby mające doświadczenie w realizacji projektów z ze środków unijnych i krajowych.

Władzami Stowarzyszenia jest Zarząd oraz organ nadzoru Komisja Rewizyjna.


Władze Stowarzyszenia:

 Justyna Macherzyńska – Prezes Zarządu

 Wioletta Rzepka – Wiceprezes Zarządu

 Justyna Kuntschke–Gabrysz – Skarbnik

 Bożena Skoczeń – Sekretarz

 Henryka Chmurska – Członek Zarządu


Statut:

 Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
 2. Tworzenie alternatywnych form dochodu dla mieszkańców wsi.
 3. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 4. Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 5. Działanie na rzecz odnowy wsi
 6. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 7. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem.
 8. Rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 9. Wzrost świadomości ekologicznej, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 10. Wzmocnienie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami, w tym wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
 11. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 12. Promocja i organizacja wolontariatu.
 13. Pomoc techniczna, szkoleniowa, informacyjna lub finansowa dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób fizycznych w zakresie określonym w celach statutowych.
 14. Aktywizowanie i mobilizacja społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
 15. Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.
 16. Wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych i niepełnosprawnych.
 17. Promocja zdrowego stylu życia

 


Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:

 1. wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów podejmujących działania na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju
 2. organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów;
 3. organizację, udział i finansowanie przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i innych w zakresie celów statutowych.
 4. organizację konkursów, wystaw, przeglądów, festiwali, pokazów, itp.;
 5. prowadzenie lub finansowanie działalności wydawniczej;
 6. inicjowanie, prowadzenie, udział lub finansowanie badań socjologicznych, także opinii publicznej, ekonomiczno-gospodarczych i innych istotnych dla społeczności lokalnych lub grup społecznych;
 7. organizację lub udział w targach, konferencjach, seminariach, sympozjach, itp;
 8. udział w pracach zespołów badawczych, rozwojowych, naukowych, koncepcyjnych, itp.;
 9. organizację i prowadzenie ośrodków doradztwa, informowania oraz wspierania inicjatyw obywatelskich, gospodarczych, udzielania porad prawnych a przede wszystkim udzielania niezbędnej pomocy w przygotowywaniu projektów;
 10. promocję i reklamę realizowanych działań własnych i innych podmiotów, o ile są zgodne z celami statutowymi .
 11. inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z innych krajów UE z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych;
 12. współpracę, w tym sieciową, z podmiotami realizującymi podobne cele, także zagranicznymi;
 13. upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów.