1

sksProjekt: CENTRUM SKS
Realizowany w okresie: 01-04-2014 do 31-12-2014

Celem projektu jest stworzenie Centrum SKS, czyli Społecznych Klubów Seniora na terenie 5 gmin tj. Żukowice, Radwanice Gaworzyce, Nowe Miasteczko i Niegosławice. Utworzenie Klubów umożliwi rozwój oferty edukacyjnej osób starszych po 60 roku życia wśród 100 seniorów po 60 roku życia w okresie od IV.2014r. do XII.2014r.
W projekcie zaplanowano poradnictwo, warsztaty, szkolenia, profilaktykę prozdrowotną, przedsięwzięcia integrujące społeczeństwo obywatelskie, w tym. m.in. wyjazd studyjny.
Prowadzone zajęcia zmierzać będą do wypracowania modelowego systemu edukacji osób po 60 roku życia, który będzie stosowany i implementowany przez inne organizacje i instytucje w przyszłości. W Centrach raz – dwa razy w tygodniu odbywać się będą zajęcia aktywnej integracji dla osób starszych, które przyczynia się do aktywnego włączenia ich w życie publiczne, zwiększą ich umiejętności i kwalifikacje, podniosą stan fizyczny i psychiczny, a jednocześnie pozwolą uwierzyć w siebie, przywrócą wiarę w siebie i pozwolą znów poczuć się potrzebnym. Projekt realizowany będzie w nieformalnym Partnerstwie z 5 Gminami objętymi wsparciem, co merytorycznie i technicznie wzmacnia realizację projektu i zapewnia o jego powodzeniu.

Projekt adresowany jest do 100 osobowej grupy seniorów po 60 roku życia z terenu 5 gmin do których należą: Nowe Miasteczko, Niegosławice, Gaworzyce, Radwanice, Żukowice.
W każdej gminie wsparcie otrzyma, co najmniej 20 seniorów w wieku powyżej 60 roku życia, którzy poprzez realizację projektu zaangażują się w działalność społeczną i rozpoczną cykl szkoleniowo – edukacyjny. Cykl szkoleniowy podniesie wiedzę seniorów, którzy będą uczęszczać do Centrów, ale również zaktywizują inne osoby starsze, które będą się włączać w czynną działalność społeczną, zmierzającą do rozwoju aktywności obywatelskiej. Do projektu będą mieli możliwość przystąpić zarówno kobiety jak i mężczyźni powyżej 60 roku życia.
Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty. Każda zainteresowana osoba zamieszkała na obszarze wiejskim i miejsko – wiejskim obszaru Wzgórz Dalkowskich w wieku powyżej 60 roku życia będzie miała możliwość zgłosić się do projektu.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej oraz rozwoju edukacji nieformalnej, dla 100 osobowej  grupy osób starszych po 60 roku życia na terenie gmin  wiejskich i miejsko wiejskich tj.  Nowe Miasteczko, Niegosławice, Gaworzyce, Radwanice i Żukowice.

POWOŁANIE I DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW SKS:

W CENTRACH SKS będą prowadzone różnorodne warsztaty zwiększające ofertę edukacyjną dla seniorów. Będą to warsztaty tj.

a) KUŹNIA OPTYMIZMU. Celem warsztatów prowadzonych przez trenerów motywacji i NLP będzie przerwanie spirali bezradności, zmotywowanie seniorów do wyjścia z marazmu i podjęcie aktywności społeczno – kulturalnej zmierzającej do poprawy jakości i komfortu życia. Efektem przeprowadzonych warsztatów będzie obniżenie niepokoju i lęków seniorów, podwyższenie samooceny i wiary w siebie oraz większy optymizm życiowy.

b) ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO – KULTUROWE.  W trakcie warsztatów uczestnicy poznają wybrane techniki artystyczne i rękodzielnicze . Wykonają przedmioty codziennego użytku, w tym min.:  ozdoby do domu, ikony, ceramikę, biżuterię, przedmioty i upominki na każdą okazję – kartki okazjonalne, albumy i inne. Poznają wiele technik artystycznych. Nauczą się malarstwa, rysunku a także dekorowania wnętrz czy renowacji przedmiotów.

c) STOP E-WYKLUCZENIU SENIORÓW. Celem warsztatów będzie wspieranie działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych seniorów powyżej 60 roku życia. Będą organizowane warsztaty i spotkania promocyjne i motywujące do korzystania z Internetu, szkoleń i innych, dobranych pod kątem uwarunkowań lokalnych form podnoszenia kompetencji cyfrowych seniorów. Rozwój umiejętności i kompetencji osób starszych zakresie nowych technologii zwiększy znacząco zakres uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.

d) ZAJĘCIA REKREACYJNO RUCHOWE DLA SENIORÓW. Celem warsztatów jest podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej i zmotywowanie ludzi starszych po 60 roku życia podjęcia odpowiedzialności za własne zdrowie, zwiększając ich szanse na samodzielne realizowanie własnych potrzeb, przeciwdziałając marginalizacji społecznej, spowodowanej ograniczeniami ruchowymi.  Celem warsztatów jest aktywizacja ruchowa osób po 60 roku życia, poprzez podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej i aktywizację fizyczną. W ramach projektu w każdym Centrum SKS zostaną przeprowadzone takie  bloki jak:

  • gimnastyka grupowa na sali (pilates, zdrowe plecy, ćwiczenia oddechowe)
  • ćwiczenia na wolnym powietrzu  – spacery, marsze z kijkami trekkingowymi i nordic walking

ODBĘDZIE SIĘ WIZYTA STUDYJNA
W ramach projektu zostanie przeprowadzona 1 wizyta studyjna dla każdego z Centrów SKS do  Klubu Aktywizacji Senioralnej prowadzonej przez seniorów.

ODBĘDZIE SIĘ FESTIWAL SPOŁECZNYCH KLUBÓW SENIORA

FESTIWAL zostanie przeprowadzony dla wszystkich Centrów łącznie.  Na Festiwal zostaną zaproszeni uczestnicy projektu,  przedstawiciele władz samorządowych, kadra zarządzająca i merytoryczna. W Festiwalu będzie uczestniczyć co najmniej 120 osób.  Konferencja prowadzona będzie przez konferansjera i prelegentów. Zainicjowana zostanie dyskusja na temat aktywnego starzenia się, czyli na korzystaniu z licznych możliwości wynikających z dłuższego życia: czy to w miejscu pracy, w domu, czy w społeczności lokalnej. Zwrócona zostanie przede wszystkim waga na aktywne starzenie się, które przyczynia się nie tylko do wyższej, jakości życia poszczególnych osób, lecz również odgrywa wielkie korzyści dla całego społeczeństwa. Wspólnie spędzony czas stworzy seniorom możliwość rozpoczęcia dialogu mającego na celu poprawę, jakości i życia osób starszych dla godnego starzenia. Zostaną wypracowane innowacyjne rozwiązania dalszej aktywizacji seniorów oraz zainicjowane zostaną kolejne działania rzecz seniorów i środowisk lokalnych, w których żyją.  Podczas konferencji z władzą każdej gminy zostanie podjęta dyskusja na temat kontynuacji działalności Centrów SKS, stwarzających szerszą ofertę edukacją od dotychczasowej.